1.2. Exercicis de micro:bit

  • Exercici 1. Flashing heart

En el repte 3 del Quadern de programació i interacció hi ha uns quants exemples i exercicis introductoris per a la micro:bit. El primer exemple era fer sortir el vostre nom a la graella de LEDs. Aquí us proposem que en comptes de fer aparèixer una paraula, fem que aparegui una icona (per exemple, un cor que bategui).

Podeu fer servir el MakeCode (està explicat al repte 3) i a les instruccions del menú «basic» podeu triar la que es diu «show leds» o la que es diu «show icon». Amb la primera haureu de marcar els leds que voleu activar per a dibuixar un cor. Amb la segona algunes icones ja venen predefinides (com per exemple el cor).

Si fem que surti per la graella un cor gran, i després un de petit (o tota la graella en negre), i tot això ho tanquem dins del «forever», quan ho executem a la micro:bit, tindrem un cor que batega.

  • Exercici 2. Mesurar la llum ambient

La micro:bit permet mesurar la llum ambient (ho fa a través de la graella de LEDs, que actuen fent de sensor). Us proposem que feu un petit programa amb MakeCode en què mesureu la llum ambient amb la instrucció «light level» dins del menú «input», i el mostreu a la graella de LEDs amb la instrucció «show number» del menú «basic». El sensor us retornarà sempre un valor entre 0 i 255, on 0 és molt fosc i 255 molt clar. Com podríem fer que el valor que surti en pantalla sigui un sol dígit entre 0 i 9? Per a solucionar-ho haureu de fer servir algun bloc del menú de matemàtiques.

  • Exercici 3. Esdeveniments i botons

L’exercici que us proposem és que investigueu el funcionament dels dos botons que venen incorporats a la micro:bit. La instrucció «On button A/B pressed» del menú «input» és un esdeveniment (com els d’Snap!), i totes les instruccions que hi posem a dins seran executades quan es premi el botó que triem. Podeu tenir dos esdeveniment funcionant alhora, un per al botó A i l’altre per al B, i fins i tot un altre per si premeu A i B al mateix temps.

Per exemple, feu un programa que digui «hola» per la graella si premeu el botó A, i «adeu» si premeu el B.

  • Exercici 4. Fem un dau amb la micro:bit

Igual que amb Snap! hem treballat l’aleatorietat, també podem fer-ho amb la micro:bit. La targeta té un acceleròmetre i pot detectar quan la sacsegen. Hi ha una instrucció expressament per a això, «on shake». Es tracta d’un esdeveniment, i tot el que posem a dins serà executat cada cop que sacsegem la micro:bit.

L’exercici és simular la tirada d’un dau, de manera que cada cop que sacsegem la micro:bit, surti un nombre aleatori de l’1 al 6 a la graella de LEDs. Això ho podreu fer amb les instruccions «pick random X to Y» i «show number».

  • Exercici 5. Aleatorietat i condicionals. Juguem a pedra, paper, tisores

Podem fer servir la micro:bit per a coses divertides, com jugar al pedra, paper, tisores. Com en l’exercici anterior, farem que el programa es dispari cada cop que sacsegem la targeta. Quan això passi hem de generar un nombre aleatori entre 1 i 3, i en funció del resultat (fent servir condicionals), fer sortir per la graella de LEDs una icona de pedra, paper o tisores.

Aquí teniu tots els blocs de MakeCode necessaris per a fer el joc:

  • Exercici 6. Encendre un led extern en funció del valor d’un sensor intern

D’aquest exercici en endavant farem servir els components que porta el Basic Kit de la micro:bit, per tant necessitareu tenir la basic:bit acoblada a la micro:bit, tal com s’explica al repte 3 del Quadern de programació i interacció, i es detalla a la guia d’usuari del Basic Kit.

Per fer aquest exercici necessitareu connectar el led a la targeta. Podeu fer-ho per exemple al pin P1 de la basic:kit. Després, des de MakeCode, us demanem que encengueu («digital write pin P1 to 1») i apagueu el pin («digital write pin P1 to 0») fent servir un condicional que comprovi el valor d’un sensor integrat a la micro:bit. Per exemple, si la llum ambiental decau per sota d’un cert llindar que s’encengui el led, o que s’encengui si la temperatura sobrepassa uns graus que haguem definit.

  • Exercici 7. Encendre un led extern en funció del valor d’un sensor també extern

Aquest exercici és idèntic a l’anterior, però en comptes de llegir el valor d’un sensor integrat a la micro:bit, us demanem que en feu servir un d’extern. Us proposem que ho proveu amb el sensor de contacte («crash sensor») que ve amb el Basic Kit. És a dir, si es detecta contacte, que s’encengui el led extern. Podeu connectar el led a P1 i el sensor a P2.

Caldrà que al principi de tot («On start») configureu el pin P2 fent servir aquesta instrucció: «set pull pin P2 to up» (menú «Advanced»). Després dins del «forever» heu de fer un condicional que comprovi el valor del sensor de contacte («digital read pin P2»), i que en funció d’aquest valor encengui o apagui el led («digital write P1»).

  • Exercici 8. Música i dibuixos a la graella de LEDs

La micro:bit porta incorporat un brunzidor que ens permet emetre certs sons i notes, i per tant, fer música. Us proposem que experimenteu amb la instrucció «Ring tone»; poseu-la dins de bucles i combineu-la amb instruccions que programin la graella de LEDs, feu-hi sortir línies, icones, etc., per exemple, de la manera següent:

 

  • Exercici 9. Fem una brúixula

 

Feu servir la instrucció “compass heading” (menú Input) per detectar la direcció cap on la micro:bit està apuntant. Feu que per la graella de leds surti una ‘N’, ’E’, ‘S’ o ‘O’ quan estem apuntant en una direcció propera a algun dels quatre punts cardinals.

 

  • Exercici 10. Explorem la inclinació i la caiguda lliure

 

A l’exercici 5 hem fet servir el bloc “on shake” per detectar quan sacsejàvem la micro:bit. L’acceleròmetre que duu a dins ens permet detectar més coses. En aquest mateix bloc, podeu canviar el “shake” per “free fall”, “tilt left”, “tilt right”, etc.

Proveu per exemple de fixar la micro:bit sobre una superfície plana (una fusta, una cartolina, etc.) i programeu-la perquè quan canviem la inclinació de la superfície on l’hem adherit, la micro:bit emeti diferents tipus de sons, o doni diferents sortides per la graella de leds.

This site is registered on wpml.org as a development site.